Traumapsykoterapia

Yleistä psykoterapiasta

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä ihmisen valmiuksia ratkaista ongelmiaan itse.

Psykoterapiaa antaa psykoterapeutti, joka on saanut siihen lainsäädännössä määritellyn koulutuksen ja Valviralta oikeuden käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykoterapiaan voi hakeutua julkisen sektorin terveydenhuollon tai sosiaalihuollon mielenterveyspalveluiden, yksityissektorin psykiatrin arvion tai työterveyshuollon kautta. Myös suoraan itse maksavana asiakkaana voi etsiä psykoterapeutin.

Käynnit voivat toteutua joko kokonaan omakustanteisesti tai joskus esimerkiksi työterveyshuollon tai vakuutuksen turvin. Joissakin kunnissa julkinen sektori ostaa terapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksi vaihtoehto on käydä Kelan tukemassa kuntoutusterapiassa, josta kävijä maksaa vain omavastuuosuuden.

Kelan kuntoutusterapiaan hakiessa tarvitaan psykiatrin arvio ja lausunto psykoterapian tarpeesta. Tämä edellyttää vähintään 3 kuukautta kestänyttä hoitosuhdetta mielenterveydenhäiriön toteamisen jälkeen.

Psykoterapiassa tärkeintä on psykoterapiassa kävijän ja terapeutin hyvä yhteistyösuhde.

(Duodecim, Terveyskirjasto)

Traumapsykoterapia nimensä mukainen terapiasuuntaus. Suuntaus voi olla sinulle oikea, kun olet kohdannut sietokyvyn ylittäviä traumaattisia kokemuksia, jotka ovat jääneet kaikumaan mieleesi ja kehoosi.

Pitkäkestoinen traumatisoituminen tarkoittaa sitä, että sietokyvyn ylittäviä kokemuksia on toistuvasti ja oman kehon ja mielen toimintakyky on laskenut. Se voi olla käytännössä sitä, että voit kokea alivireisyyttä tai ylivireisyyttä yhdistettynä hankaliin tunteisiin ja tuntemuksiin ja et ehkä kykene yhdistämään vaikeita tapahtumia menneisyyteen ja ne elävät kokemuksena nykyhetkessä. Pitkäkestoinen traumatisoituminen voi liittyä omiin varhaisiin kiintymyssuhteisiin. Myös myöhemmät vaikeat ihmissuhteet voivat aiheuttaa vakavaa traumatisoitumista.

Järkyttävät tapahtumat voivat aiheuttaa oman mielen pirstoutumista ja aktivoida dissosiaatio-oireilua. Kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö, yksittäiset onnettomuudet vaikuttavat yksilöllisesti ja terapiatarpeen arviointi on aina tärkeää oireiden haitatessa omaa arkielämää. Haastavan ja vaikean tapahtuman todistaminen voi myös olla vaikean traumaoireiston laukaisijana.

Terapiassa mielen ja kehon tuntemusten vakauttaminen on tärkeää. Traumamuistojen käsittely edellyttää hyvää turvallista terapiasuhdetta sekä kykyä itsesäätelyyn. Siksikin psykoterapiaprosessi on yleensä pitkä. Jotta mieli kykenee suuntaamaan tulevaisuuteen rakentavasti, tulee terapian olla säännöllisesti toteutuvaa. Terapiaprosessi etenee spiraalinomaisesti niin, että vakauttavaan työskentelyyn palataan ja pala palalta traumaattisia kokemuksia lähestytään yksilöllisesti ja turvallisesti. Traumapsykoterapiassa tavoitteena on auttaa sisäisen integraation kehittymistä sekä uudelleen suuntautumista.

EMDR-terapia voi olla osana pitkää terapiaa tai myös lyhytterapiana. Yksittäisen tapauksen läpikäymiseen voi riittää lyhytterapeuttinen interventio, jokainen tapaus arvioidaan yksilöllisesti.

Olen opiskellut traumapsykoterapian psykoterapiakoulutuksen Oulun Yliopistossa ja valmistunut joulukuussa 2022. Oma suuntaukseni on keho-orientoitunut.

Olen myös EMDR-terapeutti (EMDR I, EMDR II, Lasten EMDR I) sekä käynyt sensomotorisen psykoterapian I tason. Lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys.